Bestuur & Commissies

Organisatie

Taken bestuur en commissies
Bij een volgeboekt ledenbestand bestaat de vereniging uit 1000 senior- en 200 jeugdleden. De ledenvergadering kiest uit de leden een bestuur en de leden van de verschillende commissies. De bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. De commissieleden worden jaarlijks gekozen.

Het bestuur is belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af (art.10 huishoudelijk reglement).

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Bestuursleden (AB) zijn: a) de voorzitter van de Kantine Commissie, b) de Coördinator Park en Baan, c) de 2e penningmeester (zij vormen de aandachtsgebieden van de penningmeester), d) de voorzitter Recreatie Tennis, e) de voorzitter Sponsor Commissie, (het aandachtsgebied van de voorzitter), f) de 2e secretaris (aandachtsgebied is de redactie commissie en algemene zaken). Deze bestuursstructuur werd behandeld op de Algemene Ledenvergadering van 30-01-06. Het bestuur wordt in zijn beheer ondersteund door de volgende commissies.

De Kantine-Commissie heeft onder meer tot taak het organiseren van een kantinedienst en in dit verband opzetten van een dienstrooster van de medewerkers; met ingang van het seizoen 2006 is er het systeem van verplichte kantinedienst: naast een grote groep vaste vrijwilligers zullen de overige seniorleden ingedeeld worden door de kantine commissie voor 2 bardiensten. Daarnaast regelt de KC het inkopen en op peil houden van de voorraad van de te verkopen artikelen; het vaststellen van de verkoopprijzen. Voor dit laatste dient vooraf door het bestuur goedkeuring te worden verleend.
De Sponsor Commissie zet zich in om sponsoren te interesseren de vereniging financieel te steunen, dit kan zowel via reclameuitingen (winddoek, bankje) maar ook via toernooien en of andere evenementen.

De Redactie Commissie heeft tot taak het inhoudelijk verzorgen van en 6 à 7 maal per jaar doen uitkomen van het verenigingsblad. Zorgen voor adverteerders en sponsors; het in stand houden van voldoende distributeurs van het verenigingsblad. Zij beheert de hiervoor bestemde machines en apparaten. Bovendien koopt zij het noodzakelijke papier in.

Bovenstaande commissies hebben een blijvend karakter. Het is mogelijk dat het bestuur zich daarnaast tevens laat ondersteunen door ad hoc commissies. Voorbeelden hiervan zijn: de Bouwcommissie en de Feestcommissie.

Schematisch overzicht

Dagelijks Bestuur (DB) Algemeen Bestuur (AB)
 
1) Voorzitter (DB)
 
2) Voorzitter Technische Commissie (AB)
 
3) Voorzitter Sponsor en Redactie Commissie (AB)
 
4) 1e Secretaris (DB)
 
-) 2e Secretaris (geen stemrecht tijdens bestuursvergaderingen,
heeft geen zitting in het algemeen bestuur)
 
5) 1e Penningmeester (DB)
 
6) 2e Penningmeester (AB) werkt nauw samen met de ledenadministrateur
 
7) Coördinator Park- en baanonderhoud (AB) werkt nauw samen met de Groundsman
 
8) Voorzitter Kantine-Commissie (AB)