Bestuur & Commissies

 Organisatie

Taken bestuur en commissies
 
Bij een volgeboekt ledenbestand bestaat de vereniging uit 1000 senior- en 200 jeugdleden. 
De ledenvergadering kiest uit de leden een bestuur en de leden van de verschillende commissies. De bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. 
 
De commissieleden worden jaarlijks gekozen.
Het bestuur is belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. 
Het beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af (art.10 huishoudelijk reglement).
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit:
a) Voorzitter
b) Secretaris 
c) Penningmeester
 
Algemeen Bestuursleden (AB):
a) 2e penningmeester (werkt nauw samen met de ledenadministratie)
b) 2e secretaris (geen stemrecht tijdens bestuursvergaderingen en geen zitting in AB )
c) Voorzitter technische commissie
d) Voorzitter kantine commissie
e) Coördinator park & baan (werkt nauw samen met de groundsman)
f) Voorzitter sponsorcommissie
 
Deze bestuursstructuur werd behandeld op de Algemene Ledenvergadering van 30-01-2006. 
Bovenstaande commissies hebben een blijvend karakter. Het is mogelijk dat het bestuur zich daarnaast tevens laat ondersteunen door ad hoc commissies. 
 
enkele nuttige e-mailadressen: